کنفرانس «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» چیست؟ کنفرانس «بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها» یا به اختصار CGCO، کنفرانسی ایرانی است که از سال ۱۳۹۴ برای حمایت و راهنمایی ادامه مطلب