چگونه مغز شما واقعیتی که هشیارانه تجربه می کنید را توهم می کند در این لحظه، میلیاردها نورون در مغز شما با هم در حال فعالیت هستند تا ادامه مطلب