آیا امکان ساخت نظارت شده ماشینهای ابرهوشمند را داریم؟   از ماشینهای ابر هوشمند می‌ترسید؟ باید بترسید،‌این را سام هریس فیلسوف و عصب شناس می‌گوید– و آنهم نه ادامه مطلب