در موقع “توجه” چه اتفاقی در مغز شما میافتد؟ وجه فقط به این معنا نیست که ما به چه چیزی تمرکز می کنیم، بلکه همچنین به این معناست ادامه مطلب