در موقع “توجه” چه اتفاقی در مغز شما میافتد؟

در موقع “توجه” چه اتفاقی در مغز شما میافتد؟

وجه فقط به این معنا نیست که ما به چه چیزی تمرکز می کنیم، بلکه همچنین به این معناست که چه چیزی توسط مغز ما فیلتر میشود. با تحقیق روی الگوهای مغزی افرادی که سعی می کنند تمرکز کنند، محقق عصب شناس محاسباتی مهدی اوردیخانی سیدلر امیدوار است بتواند با به کنار هم آوردن مغز و کامپیوتر مدلهائی ایجاد کند که بتوانند برای درمان ADHD (پیش فعالی) مورد استفاده قرار گیرند و به کسانی که قابلیت برقراری ارتباط را از دست داده اند کمک کند. در این صحبت خلاصه و جالب بیشتر در مورد این علم هیجان انگیز بشنوید