چطور به کامپیوترها فهمیدن عکسها را میاموزیم   ارائه‌ی خانم فِی فِی لی (از پژوهشگران برجسته‌ی حوزه‌ی بینایی ماشین و دانشیار دانشگاه استنفورد) در کنفرانس TED که در ادامه مطلب