گام به گام در مسیر شناخت بازی های رایانه ای   اکثر تحقیقات صورت گرفته روی بازی های رایانه ای، بر روی ژانر بازی های اکشن بوده در ادامه مطلب