مغز شما هنگام برقراری ارتباط دانشمند عصب شناس، یوری هاسون، درباره اصول ارتباطات بشر تحقیق می کند، و آزمایش هایی که در آزمایشگاه او انجام شده است نشان ادامه مطلب