ما با مغز دربارۀ مغز می اندیشیم!   دنیای عجیبی است. فیزیک؛ کیهان شناسی؛ زیست شناسی و زمین شناسی ؛ شیمی و فیزیولوژی و سایر علوم به همان ادامه مطلب