انتخاب و بهره گیری درست از بازی های رایانه ای و استفاده در زمان های مناسب می تواند سبب بهبود عملکرد شناختی و تقویت مهارت های زندگی شود.   ادامه مطلب