انتخاب و بهره گیری درست از بازی های رایانه ای و استفاده در زمان های مناسب می تواند سبب بهبود عملکرد شناختی و تقویت مهارت های زندگی شود.

انتخاب و بهره گیری درست از بازی های رایانه ای و استفاده در زمان های مناسب می تواند سبب بهبود عملکرد شناختی و تقویت مهارت های زندگی شود.

 

متخصصان علوم اعصاب معتقدند که بازی های رایانه ای، خلاقیت افراد را شكوفا می كند و به نیازهای آنها برای تجربه كردن هیجان، پاسخ فوری می دهد و در نتیجه سیستم پاداش مغز را تقویت می نماید که نقش بسیار موثری در عملکردهای هیجانی و رفتاری فرد ایفا می کند. مطالعات دیگری نشان داده اند که انجام بازی های پیچیده ی استراتژیک سبب افزایش  و بهبود ارتباطات در بین  نواحی مختلف مغزی، بویژه نواحی هیپوکمپ (جایگاه اصلی شکل گیری حافظه)، قسمت جلویی لوب پیشانی قشر مغز (prefrontal cortex) (جایگاه اصلی تمرکز و تفکر) ، مخچه (جایگاه کنترل حرکات ارادی بدن) و مسیرهای بینایی می شود همچنین مطالعات گروه تحقیقاتی تخصصی نوروگیم ( www.NeuroGame.ir ) نشان دادند که بازی کردن با باز های رایانه ای نظیر فوتبال (FIFA 2015) می تواند سبب بهبود عملکرد امواج مغزی و همچنین ثبات سیستم استرسی شود. در نتیجه انتخاب و بهره گیری درست از بازی های رایانه ای و استفاده در زمان های مناسب می تواند سبب بهبود عملکرد و تقویت مغز در سرعت واکنش ،تمرکز ،توجه، شناخت فضایی و تقویت مهارت های زندگی شود.

New Microsoft PowerPoint Presentation