كاربرد واقعيت مجازي در پزشكي   واقعيت ‌مجازي يك واسطه انسان-كامپيوتر است كه محيط هاي واقعي را شبيه سازي كرده و امكان رويارويي با آن را براي كاربر ادامه مطلب