ربكا ساكس: مغز چگونه قضاوت اخلاقی ميكنه   حس کردن انگیزه‌ها، باورها، احساسات در برابر عزیزان و غریبه‌ها استعداد طبیعی انسانهاست. اما چگونه ما اونها انجام مي دهیم؟ ادامه مطلب