صحنه هایی از کارکاه آموزشی مقدماتی EEG

photo_2016-08-18_18-57-32 photo_2016-08-18_18-57-42 photo_2016-08-18_18-57-51 photo_2016-08-18_18-58-00 photo_2016-08-18_18-58-05 photo_2016-08-18_18-58-10 photo_2016-08-18_18-58-27 photo_2016-08-18_18-58-37