نتایج جالبی را از نحوه عملکرد کار مغز درحالت هیجان و نیاز به تمرکز در حین انجام بازی های رایانه ای بررسی هیجان و تمرکز در بازی مرتال ادامه مطلب