نگاه به بازیهای رایانه ای  از ان جهت که می توان عملکرد دستگاه عصبی را تحت تاثیر قرار دهد امروزه گسترش و اهمیت  زیادی در بین متخصصان علوم ادامه مطلب