سارا چین بلک‌مور: عملکرد اسرارآمیز مغز نوجوانان   دلیل اینکه به نظر میرسد که نوجوانان خیلی بیشتر آنی عمل میکنند، و بسیار خود آگاهی کمتری از بالغین دارند ادامه مطلب