بسمه تعالی با توجه به سوال مکرر دوستان و همکاران ، گواهی حضور به تمام ثبت نام کنندگان در رویداد اصلی (۲۷ مرداد) پس از پایان کارگاه اموزشی ادامه مطلب