نگاه به بازیهای رایانه ای …

نگاه به بازیهای رایانه ای  از ان جهت که می توان عملکرد دستگاه عصبی را تحت تاثیر قرار دهد امروزه گسترش و اهمیت  زیادی در بین متخصصان علوم اعصاب پیدا کرده است. بازی های رایانه ای به دلیل ماهیت شان میتوانند بخش های متفاوتی از مغز شامل نواحی قشری مانند قشر فرونتال و قشرحسی- حرکتی و قشر بینایی و نیز نواحی زیر قشری همانند امیگدال و هیپوکمپ را که به ترتیب نقش عمده در (هیجان و شناخت) دارند را فعال کرده و اهمیت زیادی در شکل دهی رفتار فرد دارد

635658374278890809