ظرفیت در حال تکمیل … !

ثبت نام کارگاه اموزش عملی EEG

 

ظرفیت در حال تکمیل … !

تنها ۴ مکان برای ثبت نام باقی مانده است

تنها ۵ مکان برای ثبت نام باقی مانده است

تنها ۷ مکان برای ثبت نام باقی مانده است 

تنها ۸ مکان برای ثبت نام باقی مانده است

 

 

ثبت نام

لطفا در هنگام ثبت نام به نکات ذکر شده در فراخوان توجه نمایید