بازی ایرانی و نیاز به “شتاب دهنده”تولید

مصاحبه با دکتر بهروز مینایی از اعضای گروه نوروگیم در مورد بازی های رایانه ای 

 

photo_2016-07-20_19-54-37