Allan Jones: یک نقشه ازمغز

Allan Jones: یک نقشه ازمغز

چطور ما میتوانیم بفهمیم که مغزماچگونه وبه چه روشی کارمیکند؟ به همان روشی که ما میتوانیم یک شهررابشناسیم: با درست کردن یک نقشه. در این سخنرانی خیره کننده آلن جونز نشان میدهد چطور تیمش در حال تهیه نقشه اند که ژنها در هر ناحیه کوچک مغز فعال میشوند و چطور همه آنها به هم متصل میشوند.

 

سخنرانی کامل ، TED در سایت نوروگیم:

 

ما را همراه باشید.