تاثیر بازی های رایانه ای به عنوان یک پدیده فناورانه که مورد استقبال عمومی در جوامعی با فرهنگ مختلف قرار گرفته است. از طرف دیگرجاذبه بازیهای رایانه ای ادامه مطلب