حضور تیم نوروگیم در شبکه نسیم   حضور اقای دکتر حامد علی یاری از اعضای گروه نوروگیم در برنامه بیسیم شبکه نسیم و معرفی عملی مختصری از کار ادامه مطلب