اینترنت با مغز ما چه می کند؟   “رسانه خود پیام است .”این جمله ای است که” مارشال مک لوهان” در کتاب “درک رسانه ها : افزونه های ادامه مطلب