مقایسه تاثیرات بازی رایانه ای در داوطلبان دختر و پسر جوان

تاثیر بازی های رایانه ای به عنوان یک پدیده فناورانه که مورد استقبال عمومی در جوامعی با فرهنگ مختلف قرار گرفته است. از طرف دیگرجاذبه بازیهای رایانه ای بقدری بالاست که امروزه درتمام خانواده ها در هر سطحی ،ملیتی و مذهبی راه یافته است. با توجه به اهمیت بازی های رایانه ای در دنیای امروز این مطالعه انجام شد. این مطالعه بر روی بازیکن های دختر و پسر با میانگین سنی ۲۰ سال صورت گرفت . برای بررسی میزان استرس افراد از نمونه های بزاق و برای بررسی فعالیت ادراکی شناختی افراد از تست  شناختی جهت بررسی (سلامت عمومی شناختی، سرعت پاسخگوئی، توجه ممتد و خستگی ذهنی ) استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان د اد که بازی های رایانه ای می تواند فعالیت ادراکی شناختی  و سطح هورمومون استرسی افراد را تحت تاثیر قرار بدهد البته این در هر جنس متفاوت است . پس ما باید این نکته را به خانواده ها یاد آور شویم که در انتخاب بازی های رایانه ای علاوه بر اینکه به نوع بازی دقت می کنند باید به جنسیت فرزندانشان نیز دقت کنند به دلیل اینکه ممکن است یک نوع بازی رایانه ای در فرزند دختر یا پسرشان اثرات متفاوتی را در سیستم عصبی و شناختی آنها بگذارد.

287272_664

 

مقاله : گروه نوروکیم