حضور تیم نوروگیم در شبکه نسیم

حضور تیم نوروگیم در شبکه نسیم

 

حضور اقای دکتر حامد علی یاری از اعضای گروه نوروگیم در برنامه بیسیم شبکه نسیم و معرفی عملی مختصری از کار گروه.