تحلیل عصب شناختی اثر FIFA2015 بر روی پسرها

تحلیل عصب شناختی اثر FIFA2015 بر روی پسرها

پژوهشگران گروه نوروگیم با تحلیل ازمایش های عصب شناختی که بر روی بازی بازها (player ها)  انجام داده است ، بیان میکند که در تمام تحلیل ها (تحلیل تست های شناختی ، امواج مغزی و …) نشان از ثبات و حتی کاهش استرس در حین انجام بازی FIFA 2015 در بین بازی بازها (player ها)  مذکر شده است.

Slide2.JPgکاظمی 2  IMG_3523

البته نیاز به بررسی های بیشتر برروی جامعه آماری بزرگتر و تحلیل آن اجتناب ناپذیر است.

image9

مقاله چاپ شده این پژوهش : مقاله