آیا می‌توانیم حواس جدیدی برای انسان خلق کنیم؟ به عنوان انسان، ما می توانیم کمتر از یک ده تریلیونم (۱/۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) از همه امواج نور را حس کنیم. متخصص ادامه مطلب