بایگانی روزانه: چهارشنبه, فروردین ۱۸, ۱۳۹۵

عینک اتیسم

اغلب کودکان اتیسمی، قادر به درک حالت های صورت سایرین نیستند تیمی بین رشته ای در دانشگاه استنفورد، با «پروژه ی عینک اتیسم» به دنبال راه حل آن ادامه مطلب