بایگانی روزانه: یکشنبه, فروردین ۱۵, ۱۳۹۵

رعنا الکالیوبی از ایجاد احساس در زندگی دیجیتال سخن میگوید

احساساتمان جنبه‌های مختلف زندگی‌مان را تحت تأثیر قرار می‌دهند چگونگی یادگیریمان، چگونگی برقراری ارتباطمان، چگونگی تصمیم‌گیریمان اما احساساتمان در زندگی دیجیتال غایب هستند؛ وسایل و اپلیکیشن‌هایی که با ادامه مطلب