یک داستان شگفت انگیز   جیل بولت تیلور یک فرصت تحقیقاتی به دست آورد که کمتر محققی تقاضای آن را دارد.   او یک سکته مغزی بزرگ کرد، ادامه مطلب