یک داستان شگفت انگیز

 یک داستان شگفت انگیز

 

جیل بولت تیلور یک فرصت تحقیقاتی به دست آورد که کمتر محققی تقاضای آن را دارد.

 

او یک سکته مغزی بزرگ کرد، و از کار افتادن یکی یکی عملیات مغزش از جمله حرکت، قدرت سخن گفتن و خود آگاهی ؛ خویش را تماشا کرد.

جزء بیست سخنرانی پربازدید TED

 

 

https://telegram.me/neurogame

https://telegram.me/neurogame