معرفی تعدادی از شرکتها و بازیهای شناختی مطرح در سطح جهان

معرفی تعدادی از شرکتها و بازیهای شناختی مطرح در سطح جهان

 

500px

Lumosity

Elevate

Proprofs

Cambridgebrainsciences

Happy-neuron

 NeuroNation

 Scientific Brain Training PRO

BrainHQ

Cognifit

 Mybrainsolutions

 

telegram

https://telegram.me/neurogame