عینک اتیسم

اغلب کودکان اتیسمی، قادر به درک حالت های صورت سایرین نیستند

تیمی بین رشته ای در دانشگاه استنفورد، با «پروژه ی عینک اتیسم» به دنبال راه حل

آن ها با استفاده از هوش مصنوعی و عینک گوگل (Google Glass)

عینکی طراحی کردند

که می تواند حالت چهره ی افراد را شناسایی

و برای کودکان اتیسمی قابل درک کند

 

 

telegram

 

منبع : عینک اوتیسم

 

neurogame