رعنا الکالیوبی از ایجاد احساس در زندگی دیجیتال سخن میگوید

احساساتمان جنبه‌های مختلف زندگی‌مان را تحت تأثیر قرار می‌دهند

چگونگی یادگیریمان، چگونگی برقراری ارتباطمان، چگونگی تصمیم‌گیریمان

اما احساساتمان در زندگی دیجیتال غایب هستند؛

وسایل و اپلیکیشن‌هایی که با آن‌ها کار می کنیم، نمی‌دانند چه احساسی داریم

رعنا الکالیوبی، می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد

او یک نمونه‌ی نمایشی از یک تکنولوژی جدید را نشان می‌دهد که حالات صورت شما را می‌خواند و آن‌ها را با احساسات مربوطه تطبیق می‌دهد.

او می‌گوید، این «جست‌و‌جوگر احساسات» پیچیدگی‌های بزرگی دارد، و می‌تواند نه تنها تعامل ما و ماشین‌ها را تغییر دهد، بلکه می‌تواند تعامل ما با یک‌دیگر را نیز تغییر دهد.

یک سخنرانی اثرگذار ” ویدئوی کامل سخنرانی “

 

 

https://telegram.me/neurogame