اوتیسم : انچه ما میدانیم(و انچه هنوز نمیدانیم)

اوتیسم : انچه ما میدانیم(و انچه هنوز نمیدانیم)

در این بحث واقعی، متخصص ژنتیک ویندی چانگ آنچه که ما درباره طیف اختلال اوتیسم می دانیم را به اشتراک میگذارد

– به عنوان مثال، اوتیسم چندین عامل دارد، شاید عوامل به هم پیوسته ای باعث آن می شود.

فراتر از نگرانی و توجه که تشخیص بیماری را احاطه کرده چانگ و تیمش به آنچه که ما از طریق مطالعات ،درمان و گوش دادن دقیق یاد گرفتیم ایم ، نگاه می کنند.

 

 

telegram