تد را با تد بشناسیم   یک سخنرانی اثرگذار ” ویدئوی کامل سخنرانی ”   رایانه ها میتوانند یاد بگیرند ؟؟؟   ایا رایانه جای انسان را میگیرد ادامه مطلب