چاپ مقاله گروه در اولین کنفرانس بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها

چاپ مقاله گروه در اولین کنفرانس بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها

 

برای مطالعه نتایج پژوهش به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

لینک مقاله