هفته اگاهی از مغز و حضور قدرتمند گروه نوروگیم   همراهی گروه با شرکت عصب فناوری پارس در ارایه دستاوردهای گروه نوروگیم   در روز ۵ شنبه ۱۳ ادامه مطلب