چه چیز در مورد مغز انسان ویژه است؟   چه تعداد سلول عصبی در مغز داریم؟   روش شمارش این سلول ها چگونه است؟   امتیاز انسان نسبت ادامه مطلب