برگزاری هفته آگاهی از مغز به همراه مراسم ویژه ای در ۱۳ اسفندماه توسعه علوم و فناوریهای شناختی در هزاره سوم نه تنها منجر به تحولی شگرف در ادامه مطلب