کنترل دست شما با مغز فردی دیگر ….؟؟؟!!!

کنترل دست شما با مغز فردی دیگر ….؟؟؟!!!

ایا امکان پذیر است؟

کنترل دست شما با مغز فردی دیگر.