ویژگی خاص مغز انسان چیست؟

چه چیز در مورد مغز انسان ویژه است؟

 

چه تعداد سلول عصبی در مغز داریم؟

 

روش شمارش این سلول ها چگونه است؟

 

امتیاز انسان نسبت به دیگر موجودات در چیست؟