قدرت بازی مغز …؟؟؟!!!

قدرت بازی مغز …! یا قدرت جذب مغز توسط بازی رایانه ای …؟

ایا می دانستید احساس دوست داشتن و خواستنی شدن بازی رایانه ای (جذابیت) در مغز رخ میدهد!

روشهای افزایش قدرت بازی، برای جذب مغز!

گروه نوروگیم : بررسی های عصب شناختی بازی های رایانه ای