استفاده از بازی رایانه ای به جای فیزیوتراپی های کسل کننده…!!!

استفاده از بازی رایانه ای به جای فیزیوتراپی های کسل کننده

ایا امکان پذیر است ؟؟؟