“سوپر ماریو” و مغز آیا بازی‌ کامپیوتری باعث رشد بخشی از مغز می‌شود که تمرکز، یکی از کارکردهای‌ آن است؟ دانشمندان می‌گویند، مغز افرادی که بازی کامپیوتری‌ انجام ادامه مطلب