مراسم اختتامیه با حضور دبیر علمی کنگره دکتر جوان

 

 

نتیجه داد ، با یک گروه منسجم !

Slide1

اختتامیه پر شکوه با حضور دبیر علمی کنگره اقای دکتر جوان و با حضور اساتید دیگر.

 

 

اختتامیه ای  باشکوه با حضوری دبیر علمی کنگره جناب آقای دکترمحمد جوان  همچنین جناب آقای دکترهدایت صحرایی مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله همچنین جناب آقای دکتررضا دلیری دانشیار دانشگاه علم صنعت، جناب آقای دکتر سید حامد سید علایی از پژوهشگاه دانش های بنیادی و جناب آقای دکتر انصاری از دانشگاه شهید بهشتی و اساتید دیگر در چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی برگزار شد .بازی فینال مورتال کمبد و بازی شناختی  در حضور شرکت کنندگان  با ثبت امواج مغزی و ثبت میزان اکسیژن و هموگلوبین  ناحیه پرفرنتال  بازیکنان نهایی، توسط گروه نورو گیم انجام شد.بازی مورتال کمبد به دو صورت توسط بازیکن بازی شد یک مرحله بازی طبیعی و مرحله دوم بازی در آینه انجام شد(کاملا برعکس)هدف بررسی میزان انطباق شخص با بازی حالت طبیعی و بازی در آینه (نورونهای آینه ای )بود.این بازی ها  بر اساس تاثیرپذیری روی نرونهای عصبی با  پایه علمی  برای شرکت کنندگان بسیار جذاب بود. گروه نوروگیم امیدوار است بتواند با بررسی تاثیرات مختلف بازیهای رایانه ای بر سیستم دستگاه عصبی مرکزی ،در جهت سلامت جامعه و رسیدم به جامعه با فرزندان سالم گامی کوچک بردارد.

انشاالله