دکتر بهروز مینایی به عنوان سخنران کلیدی کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

IMG15312408

حضور دکتر بهروز مینایی به عنوان سخنران کلیدی کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

از بنیانگذاران گروه نوروگیم