–گیم، بازی رایانه ای، چگونه باید به آن نگاه کرد؟ –برای بررسی آن چگونه باید عمل کرد؟ – آیا گیم تنها از عوامل مخرب تشکیل شده است؟ ادامه مطلب